Algemene voorwaarden

RALLYVOORWAARDEN

Artikel 1 Algemene Voorwaarden    

Artikel 1, lid 1

Deze algemene voorwaarden, verder hieronder te noemen 'rallyvoorwaarden', liggen ten grondslag aan iedere overeenkomst tussen de inschrijver/deelnemer, verder te noemen 'rallydeelnemer', en Friends On The Road V.O.F, verder te noemen 'rallyorganisator', gevestigd te Gorinchem, (KvK registratie nummer 84026812)

In deze rallyvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Rallyorganisator; de rallyorganisator scrapmetalrally, die (toer)rally's organiseert en aanbiedt.
 2. Rallyovereenkomst; de overeenkomst waarbij de rallyorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde (toer)rally. Inschrijving voor een door rallyorganisator georganiseerde (toer)rally geldt als rallyovereenkomst.
 3. Rallydeelnemer; de inschrijver/deelnemer aan de (toer)rally en tevens wederpartij van de rallyorganisator.
 4. Deelnemingskosten; de door rallyorganisator geoffreerde kosten verbonden aan de deelname door rallydeelnemer.
 5. (Toer)rally; een toerrit, met nadruk geen snelheidswedstrijd, waarin op geen enkele manier wordt aangezet tot snel rijden en overtreden van verkeersregels.

Iedere deelnemer wordt individueel ingeschreven ongeacht of hij individueel dan wel in groepsverband deelneemt. Deze algemene voorwaarden gelden voor individuele en voor groepsdeelneming, dus voor iedereen die deelneemt.

Indien een rallydeelnemer eenmaal onder toepasselijkheid van de rallyvoorwaarden van rallyorganisator heeft ingeschreven, wordt hij geacht stilzwijgend akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze rallyvoorwaarden.

Afwijkingen op deze rallyvoorwaarden dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de rallyovereenkomst binden rallyorganisator alleen dan indien hij deze afwijkingen schriftelijk heeft bevestigd aan rallydeelnemer(s).

De onderhavige artikelen van de rallyvoorwaarden zijn alle van toepassing, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijk van afgeweken is, ook wanneer de afzonderlijke artikelen een dergelijk voorbehoud niet melden.

De rallyvoorwaarden blijven ook dan bindend, indien afzonderlijke artikelen of onderdelen daarvan om welke reden dan ook niet van toepassing zijn.

Artikel 1, lid 2

Deze rallyvoorwaarden zijn van toepassing op alle rallyovereenkomsten van de rallyorganisatoren en gelden in aanvulling op iedere offerte van rallyorganisator.

Artikel 2 Totstandkoming rallyovereenkomst

Artikel 2, lid 1

De inschrijving voor een rally kan alleen per e-mail geschieden. De rallyorganisator stuurt per omgaande een ontvangstbevestiging. Bij iedere ontvangstbevestiging wordt de volledige tekst van deze Algemene Voorwaarden gevoegd.

De overeenkomst met Friends On The Road V.O.F komt tot stand met de bevestiging door Friends On The Road V.O.F aan de inschrijver. De overeenkomst geldt alleen als niet gesloten ingeval van onverwijld protest door de inschrijver per e-mail. Iedere protest na 24 uur geldt als niet onverwijld.

Artikel 2, lid 2

De rallydeelnemer verstrekt de rallyorganisator voor, of uiterlijk bij het sluiten van de rallyovereenkomst, alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde rallydeelnemers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de rallyovereenkomst. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde rallydeelnemers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de rally door de rallyorganisator.

Artikel 2, lid 3

Een rallydeelnemer die namens of ten behoeve van (een) ander(e) rallydeelnemer(s) een rallyovereenkomst aangaat, is ook aansprakelijk voor dat aandeel in de rallyovereenkomst. De in de aanhef van dit lid bedoelde rallydeelnemer is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere rallydeelnemers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de rallyovereenkomst, bij boeking kenbaar te maken.

Artikel 3 Wijzigingen door de rallydeelnemer

Artikel 3, lid 1

Wijzigingen in de reservering op verzoek van de rallydeelnemer zullen voor zover mogelijk worden aangebracht. Hiervoor wordt per boeking € 25,- wijzigingskosten en evt. communicatiekosten in rekening gebracht.

Artikel 4 Vervanging/In-de-plaatsstelling

Artikel 4, lid 1

Indien een of een deel van de aangemelde deelnemers verhinderd is aan de rally deel te nemen, kan/kunnen deze rallydeelnemer(s) op verzoek worden vervangen door een andere persoon, cq. personen, onder de volgende voorwaarden:

 1. het verzoek wordt dusdanig tijdig ingediend, dat de nodige formaliteiten nog kunnen worden verricht.
 2. de andere perso(o)n(en) voldoet/voldoen aan alle aan de rally en eventuele actieve programma's verbonden (extra) voorwaarden.
 3. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze vervanging/in-de-plaatsstelling.
 4. de rallyorganisator schriftelijk toestemming heeft gegeven voor de overdracht.
   

Artikel 5 Rallysom

Artikel 5, lid 1

De gepubliceerde rallysom is per equipe (2 personen), tenzij anders aangegeven. In deze rallysom zijn uitsluitend begrepen de diensten en voorzieningen zoals in het rallyprogramma vermeld. Alle andere kosten voor bijvoorbeeld brandstof, verzekeringen, parkeergeld, overtredingen, visa, eten en drinken (voorzover niet in het rallyprogramma opgenomen) zijn voor rekening van de rallydeelnemer.

De rallydeelnemer is verplicht om voor vertrek uit de accommodatie zijn rekening te tonen aan rallyorganisator als deze hierom verzoekt.

Artikel 6 Betaling

Artikel 6, lid 1

Direct na ontvangstbevestiging volgens art 2 lid 1, volgt een factuur voor een aanbetaling van 100% van de deelnemingskosten, dan wel de factuur volgens de offerte voor zover anders is geoffreerd. Iedere factuur moet worden betaald binnen tien (10) dagen na factuurdatum. Niet is toegestaan betaling door verrekening of door korting of in delen in afwijking van de offerte en of deze voorwaarden

Artikel 6, lid 2

Bij niet tijdige betaling is de rallydeelnemer in verzuim. Hij wordt daar door de rallyorganisator op gewezen en heeft alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling van rallyorganisator geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De verplichting tot betaling door rallydeelnemer blijft echter volledig van kracht en de rallyorganisator heeft het recht om de verschuldigde annuleringskosten, volgens artikel 7, en eventuele andere kosten betrekking hebbend op de betreffende rallydeelnemer, in rekening te brengen. Als dan worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Artikel 6, lid 3

Indien de rally korter dan acht weken voor vertrek wordt geboekt, dient het gehele notabedrag direct te worden voldaan per (telefonische) overboeking op de bankrekening van de rallyorganisator.

Artikel 7 Annulering door de rallydeelnemer

Artikel 7, lid 1

Annuleringen dienen eerst telefonisch en daarna schriftelijk aan de rallyorganisator gemeld te worden. Bij annulering zijn de volgende bedragen verschuldigd per persoon: 100 % van de rallysom.
 

Artikel 7, lid 2

Bij sommige (toer)rally's of onderdelen daarvan kunnen afwijkende annuleringsbepalingen gelden, doch uitsluitend indien deze op duidelijke wijze in de desbetreffende publicatie vooraf zijn gemeld.

Artikel 8 Wijziging/annulering, overmacht, aansprakelijkheid en schade

Artikel 8, lid 1

Wijzigingen/annulering van de rallyovereenkomst door rallyorganisator kan onder volgende voorwaarden:

 1. in geval van gewichtige omstandigheden; hieronder worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de rallyorganisator aan de rallyovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd;
 2. de rallyorganisator zal de rallydeelnemer direct, met opgaaf van redenen, van de annulering of wijziging op de hoogte stellen;
 3. in geval van wijziging door de rallyorganisatie heeft de rallydeelnemer het recht binnen een week na ontvangst van bovenstaand bericht de rally kosteloos te annuleren;
 4. de rallyorganisator zal tevens trachten de rallydeelnemer een rally aan te bieden die gelijkwaardig is qua situering, klasse en faciliteiten.

Artikel 8, lid 2

In geval van overmacht heeft rallyorganisator de keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel ontbonden te verklaren. Onder overmacht worden hierbij uitdrukkelijk omstandigheden dan wel invloeden van buitenaf verstaan die het houden van de rally onmogelijk maken zoals:

 1. natuurrampen, oorlogshandelingen, epidemieen, terrorisme en politieke onlusten;
 2. weeromstandigheden die van dien aard zijn, dat het volgens officiële instanties (bijvoorbeeld KNMI, ANWB) niet verantwoord is deel te nemen aan het verkeer en daartoe een officiële waarschuwing is afgegeven;
 3. omstandigheden die, ter beoordeling van de rallyorganisator, het onmogelijk maken de rally op een veilige manier te laten plaatsvinden.

Artikel 8, lid 3

Van aansprakelijkheid jegens rallydeelnemer is geen sprake, iedere rallydeelnemer:

 1. wordt geacht deel te nemen voor eigen rekening en risico. Ook  is rallydeelnemer verplicht zich zelf deugdelijk en afdoende te hebben verzekerd voor eigen schade, schade aan andere deelnemers en schade aan Rallyorganisator, met uitsluiting van regres op Rallyorganisator.
 2. wordt geacht de wegcode van het land van bestemming te kennen en deze correct toe te passen.
 3. is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor overtredingen, parkeerboetes, snelheidsboetes, aanrijdingen, etc. zelfs al werd een route gevolgd die door de rallyorganisator werd aangeraden of gevolgd in bijzijn van de rallyorganisator.
 4. Voor zover Rallyorganisator desondanks aansprakelijk zou zijn, geldt een dubbele aansprakelijkheidslimiet namelijk een limiet ter hoogte van maximaal 5 maal de overeengekomen deelnemingskosten. Rallyorganisator is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade.
 5. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, indien deze toe te rekenen is aan de rallydeelnemer.

Artikel 8, lid 4

Schade door de rallydeelnemer geleden wegens het niet tijdig aanwezig zijn op startplaatsen, het niet in het bezit van de nodige rallydocumenten, e.d. is voor zijn/haar rekening.

Rallyorganisator aanvaard geen enkele aansprakelijkheid jegens de rallydeelnemer voor enige schade dan in het geval dat zijn aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover een eventuele verzekering in voorkomend geval tot uitkering overgaat. De vergoeding kan echter nooit meer bedragen dan ten hoogste eenmaal de rallysom.

Artikel 9 Klachten

Artikel 9, lid 1

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de rallyovereenkomst, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij rallyorganisator, opdat deze een passende oplossing kan treffen. De rallyorganisator zal de tekortkoming dan binnen redelijke termijn dienen op te lossen en er zo goed mogelijk voor zorgen dat deze geen afbreuk doet aan de kwaliteit van de rally.

Artikel 9, lid 2

Indien de tekortkoming alsdan nog niet naar tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de rallydeelnemer deze klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tot vier (4) weken na afloop van de rally, schriftelijk te melden bij de rallyorganisator.

Artikel 10 Algemeen voorbehoud

Artikel 10, lid 1

Kennelijke fouten in de brochures, tekst/informatie op de website, in advertenties of in de briefwisseling binden de rallyorganisator niet. Prijswijzigingen zijn eveneens voorbehouden. Indien gedurende het seizoen de BTW-voorschriften betreffende de rallybranche mochten worden gewijzigd, zullen de deelnemingskosten dienovereenkomstig automatisch stijgen/dalen. Genoemde prijzen zijn uitgedrukt in EUR inclusief btw.

Artikel 11 Recht

Het nederlands recht is van toepassing.

 

© Friends On The Road 2021