Privacy policy

Privacy Policy

Friends On The Road V.O.F. [1] en uw privacy.

U heeft door een account aan te maken op http://scrapmetalrally.nl een aantal persoonlijke gegevens aan ons verstuurd. Deze gegevens zijn namelijk de basis van onze dienstverlening aan u: als u gebruik maakt van onze website, maar ook als wij u onze laatste nieuwsbrief sturen, verwerken wij uw gegevens.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en zorgen ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Indien nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken zal dit statement worden aangepast.

Voor welke doeleinden gebruikt Friends On The Road V.O.F uw gegevens?

Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij over bepaalde gegevens van u. Hierna vindt u informatie over de doeleinden waarvoor wij deze gegevens verwerken. Ook vindt u informatie over wat u zelf kunt beslissen over het gebruik van uw gegevens.

Persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, e-mail adres, telefoonnummer, afgenomen diensten, uw gebruik van onze diensten, en factuurgegevens op hoofdlijnen) voor de volgende doeleinden [2]:

  • Het technisch mogelijk maken van onze diensten.
  • Voor het accepteren van uw aanvraag voor een dienst van ons.
  • Het beheer van onze relatie met u, waaronder begrepen alle activiteiten in verband met de voorbereiding en de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, zoals nota aanvraag, klachtafhandeling, storingsopheffing en advisering.
  • Het factureringsproces, waaronder het opstellen en afdrukken van een nota en incasso.
  • Ten behoeve van een verantwoorde bedrijfsvoering, waaronder beveiliging van onze website en producten en diensten, het tegengaan van misbruik van onze producten en diensten en de verbetering van dienstverlening.
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verstrekking van uw gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek aan bevoegde autoriteiten.
  • Het doen van marktonderzoek en marketing- en verkoopactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening en de verkoop van onze producten en diensten.
  • Het aan u verzenden van elektronische berichten met onze nieuwsbrief en met aanbiedingen voor en informatie over onze producten en diensten van Friends On The Road V.O.F. en aanbiedingen voor producten en diensten van derden opnemen.

Hoe lang bewaart Friends On The Road V.O.F. uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.

Beveiliging van uw gegevens

Wij dragen zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

E-mail

Ook voor elektronische post geldt het briefgeheim. Dat betekent dat wij geen kennis zullen nemen van de inhoud van berichten die via onze website worden verstuurd, tenzij de berichten daarop openbaar gemaakt zijn. Voor vragen neemt u contact op via info@scrapmetalrally.nl.

[1] De rechtspersoon achter Scrapmetalrally is Friends On The Road V.O.F. te Gorinchem (KvK registratie nummer 84026812).
[2] Het gaat hier om de door u aan Friends On The Road V.O.F. verstrekte gegevens. Deze gegevens kunnen ook uw privé e-mail adres of telefoonnummer zijn.